Om sällskapet concordia 1862

 

Högtidsdagen

Sällskapet Concordia

Bakgrund

Om sällskapets tillkomst berättar 25 år efter tilldragelsen, dvs år 1887, förutvarande kristendomslektorn vid Karolinska skolan, sedermera kyrkoherden i Nyköping, Karl Fredrik Karlson, följande:

Karlson var i slutet av januari 1862 nykommen till Örebro och vid en liten välkomstbjudning hemma hos lektor J. I. Brodén tillsammans med litteratören Elis Wilhelm Lindblad, boktryckaren Abraham Bohlin och fil. dr. Jonas Wahlström kom man överens om att träffas oftare under sällskapliga former. Nästa gång samlades man på Konkordiadagen den 18 februari 1862 hemma hos boktryckaren Bohlin. Litteratören Lindblad hade då redan satt upp ett förslag till inbjudan att bilda ett sällskap i föreslaget syfte. Förutom Bohlin, Lindblad, Brodén, Karlson och Wahlström var även lektor Fernström, provinsialläkaren Hammarström och adjunkten Roth närvarande. Dessa åtta utfärdade en inbjudan till 16 andra personer att sammanträda på Örebro hotell den 27 februari. I skrivelsen hette det bl.a.:

"Vi utgå från den åsikten, att det bör vara ett behov för var och en, som utom dagens värv även äger andra intressen, att någon gång sammanträffa med personer, för vilka en dylik sinnesriktning icke är främmande. I denna omständighet ligger dock icke något, som omintegör det angenäma i vissheten att på den eller den dagen kunna sammanträffa, för att utbyta åsikter i ämnen, som inom kyrkan, staten, vetenskapen, vitterheten, eller vilket område som helst av allmän natur, innebära alltid viktiga frågor, och därtill måhända dagens; vilka man därjämte i större eller mindre mån gjort till sina egna. detta är syftet med denna inbjudning. Stiftelsen av någon klubb, i deta ords hävdvunna mening, vare sig politisk eller litterär, avses däremot ingalunda."

Citatet ovan är alltså berättat av kristendomslektorn och sedermera kyrkoherden i Nyköping Karl Fredrik Karlson, som även skrivit den berömda och eftersökta Örebro skolas historia. Sällskapets tillkomst räknas sålunde till den 18 februari 1862 och eftersom detta skedde på Konkordia-dagen så la man till ordet Konkordia, som först stod med K men ändrades till C för att harmoniera med dess romerska beteckning för Endräkt och Endräktens gudinna.